การรับประกันสินค้า

1. คอมพิวเตอร์ที่ประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

 1. รับประกัน 3 ปี  ประกอบด้วย Mainboard , CPU Intel, RAM, Monitor
 2. รับประกัน 1 ปี ประกอบด้วย Harddisk , CD Rom, CD RW, Flopply Disk Drive, Power Supply ,  Keyboard, Mouse, Modem, อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ 
 3. การกรับประกัน 1 ปีแรก  ฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่
 4. การรับประกัน ปีที่ 2-3 ฟรีค่าอะไหล่  จ่ายค่าบริการไม่เกิน  500  บาท (บริการในศูนย์  Service) ไม่รวมค่าขนส่ง
 5. การรับประกัน ปีที่ 2-3 ฟรีค่าอะไหล่  จ่ายค่าบริการไม่เกิน  1,000  บาท ( Onsite Service)  ไม่รวมค่าขนส่ง
 6. การรับประกันไม่รวมถึง Software และ Application Program
 7. Printer :  รับประกันตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต
 8. UPS :  รับประกันตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต
 9. อุปกรณ์ต่อพ่วงพิเศษอื่นๆ :  รับประกัน 1 ปี หรือตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต
 10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของ ข้อมูล Hardware
  หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการชำรุดของ Hardware

 
2. เครื่อง Brand ( Acer, Compaq, IBM, Ect.)

 1. ส่งศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิต
 2. รับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต

นโยบายการให้บริการลูกค้า
 
1.      การให้บริการนอกสถานที่

 1. ให้การช่วยเหลือดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด น้อมรับความคิดเห็นของลูกค้า
 2. ต้องแต่งกายสุภาพหรือใส่ชุด UNIFORM ใส่รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรพนักงาน ใช้วาจาสุภาพ
 3. นัดลูกค้าและเตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปให้บริการลูกค้า
 4. ตรงเวลากับการนัดให้บริการลูกค้า
 5. นำ Onsite Service Form และลงเวลาปฏิบัติงานพร้อมรายละเอียดการซ่อมให้ลูกค้าเซ็นรับการให้บริการทุกครั้ง
 6. การ Onsite Service ทุกครั้งคิดค่าบริการจากเวลาปฏิบัติงานจริง ไม่รวมเวลาเดินทาง
 7. รัศมีการให้บริการไม่เกิน 100 กิโลเมตร
 8. ให้การบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 9. มีความรอบคอบ ความสะอาด ก่อน-หลังปฏิบัติงาน และคำนึงถึงความปลอดภัย
 10. คำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
   

2.      การให้บริการในศูนย์ SERVICE

 1. ให้การช่วยเหลือดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด น้อมรับความคิดเห็นของลูกค้า
 2. ต้องแต่งกายสุภาพหรือใส่ชุด UNIFORM ใส่ร้องเท้าหุ้มส้น และติดบัตรพนักงาน ใช้วาจาสุภาพ
 3. ช่วยเหลือลูกค้าในการรับ – ส่ง เครื่องซ่อม
 4. กรอกแบบฟอร์มในใบรับซ่อมพร้อมอาการเสียอย่างละเอียด
 5. ตรงเวลาในการนัด รับ-ส่ง เครื่องลูกค้า
 6. คิดค่าบริการลูกค้าจากเวลาปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก
 7. ให้การบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 8. มีความรอบคอบ ความสะอาด ก่อน-หลังปฏิบัติงาน และคำนึงถึงความปลอดภัย
 9. คำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
Item
Description of Work
Point
Price
Remark
 
หมวดที่ 1 Onsite Service (ให้บริการนอกสถานที่) เครื่องไม่อยู่ในระยะประกัน
 
 
 
1
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 24 ชั่วโมง
1,440
3600
 
2
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 16 ชั่วโมง
960
2400
 
3
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 12 ชั่วโมง
720
1800
 
4
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 6 ชั่วโมง
480
1200
 
5
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 4 ชั่วโมง
240
600
 
6
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง
200
500
 
7
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง
160
400
 
 
***คิดค่าบริการจากเวลาปฏิบัติงานจริงเท่านั้น***
 
 
 
 
หมวดที่ 2 Onsite Service (ให้บริการนอกสถานที่) เครื่องอยู่ในระยะประกัน 1 ปีแรก
 
 
 
1
Hardware เสียทุกอาการ
 
 
 
2
Software เสียทุกอาการที่เกี่ยวกับการรับประกัน
200
0.00
 
3
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน 24 ชั่วโมง
200
0.00
 
4
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน 16 ชั่วโมง
560
1600
 
5
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   8 ชั่วโมง
280
600
 
6
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   4 ชั่วโมง
210
600
 
7
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   2 ชั่วโมง
175
500
 
8
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   1 ชั่วโมง
140
400
 
 
***คิดค่าบริการจากเวลาปฏิบัติงานจริงเท่านั้น***
140
400
 
 
หมวดที่ 3 Onsite Service (ให้บริการนอกสถานที่) เครื่องอยู่ในระยะประกันปีที่ 2-3
 
 
 
1
Hardware เสียทุกอาการ เวลาให้บริการไม่เกิน 24 ชั่วโมง อยู่ในระยะรับประกัน
420
1200
 
2
Hardware เสียทุกอาการ เวลาให้บริการไม่เกิน 16 ชั่วโมง อยู่ในระยะรับประกัน
280
800
 
3
Hardware เสียทุกอาการ เวลาให้บริการไม่เกิน   8 ชั่วโมง อยู่ในระยะรับประกัน
210
600
 
4
Hardware เสียทุกอาการ เวลาให้บริการไม่เกิน   4 ชั่วโมง อยู่ในระยะรับประกัน
175
500
 
5
Hardware เสียทุกอาการ เวลาให้บริการไม่เกิน   2 ชั่วโมง อยู่ในระยะรับประกัน
140
400
 
6
Hardware เสียทุกอาการ เวลาให้บริการไม่เกิน   1 ชั่วโมง อยู่ในระยะรับประกัน
140
400
 
7
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน 24 ชั่วโมง
560
1600
 
8
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน 16 ชั่วโมง
280
800
 
9
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   8 ชั่วโมง
210
600
 
10
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   4 ชั่วโมง
175
500
 
11
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   2 ชั่วโมง
140
400
 
12
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   1 ชั่วโมง
140
400
 
 
***คิดค่าบริการจากเวลาปฏิบัติงานจริงเท่านั้น***
 
 
 

JOB INCENTIVE TABLE (JIT)

CLINIC COM SERVICE CENTER

Item
Description of Work
Point
Price
Remark
 
หมวดที่ 4 Service Center (ซ่อมภายในศูนย์บริการ) เครื่องไม่อยู่ในประกัน
 
 
 
1
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 24 ชั่วโมง
360
900
 
2
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 20 ชั่วโมง
340
850
 
3
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 16 ชั่วโมง
280
700
 
4
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 12 ชั่วโมง
260
650
 
5
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 10 ชั่วโมง
240
600
 
6
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน   8 ชั่วโมง
200
500
 
7
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน   6 ชั่วโมง
180
450
 
8
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน   5 ชั่วโมง
160
400
 
9
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน   4 ชั่วโมง
120
300
 
10
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน   3 ชั่วโมง
100
250
 
10
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน   2 ชั่วโมง
80
200
11
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน   1 ชั่วโมง
60
150
 
12
ซ่อมเครื่องลูกค้า หมดประกัน เครื่องซื้อจากที่อื่น เวลาให้บริการไม่เกิน 30 ชั่วโมง
30
100
 
13
***คิดค่าบริการจากเวลาปฏิบัติงานจริงเท่านั้น***
 
 
 
 
หมวดที่ 5 Service Center (ซ่อมภายในศูนย์บริการ) เครื่องอยู่ในประกัน 1 ปีแรก
 
 
 
1
Hardware เสียทุกอาการ
150
0.00
 
2
Software เสียทุกอาการ
150
0.00
 
3
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน 24 ชั่วโมง
210
600
 
4
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน 16 ชั่วโมง
175
500
 
5
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   8 ชั่วโมง
140
400
 
6
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน    4 ชั่วโมง
105
300
 
7
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   2 ชั่วโมง
87.5
250
 
8
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   1 ชั่วโมง
70
200
 
 
***คิดค่าบริการจากเวลาปฏิบัติงานจริงเท่านั้น***
 
 
 
 
หมวดที่ 5 Service Center (ซ่อมภายในศูนย์บริการ) เครื่องอยู่ในประกันปีที่ 2-3
 
 
 
1
Hardware เสียทุกอาการ
150
300
 
2
Software เสียทุกอาการ
150
300
 
3
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน 24 ชั่วโมง
210
600
 
4
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน 16 ชั่วโมง
175
500
 
5
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   8 ชั่วโมง
140
400
 
6
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   4 ชั่วโมง
105
300
 
7
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   2 ชั่วโมง
70
200
 
8
Software เสียที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกัน เวลาให้บริการไม่เกิน   1 ชั่วโมง
50
150
 

 

 
   
   
   
HOME  |  PRODUCTS  | SERVICE  | SUPPORT  | WEBBOARD  | REFERENCE  | ABOUT US  | CONTACT